Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
platné ke dni 20.7.2024

Autopůjčovna
Půjčovna nářadí a stavební techniky

PODMÍNKY PRONÁJMU

Denní sazba:

 

Dnem se rozumí 24 hodin od počátku pronájmu vozu, překročení této doby o více než 1 hodinu je účtována   další denní sazba! Minimální účtovaná doba pronájmu vozidla je 24 hodin.

 

Vratná kauce:

 

Vratná kauce bude vybrána v hotovosti před zapůjčením vozidla a následně vrácena po převzetí vozu. Vratná kauce není platbou za pronájem vozu. Složenou kauci nebo její část může pronajímatel použít na náklady vzniklé porušením nájemní smlouvy (např. nedotankování, další ujeté kilometry nad denní či měsíční limit kilometrů,…).

Vratná kauce se nevztahuje na náhradní vozy. 

 

Potřebné doklady:

 

Potřebné doklady je třeba předložit nejpozději před zapůjčením vozidla. V případě přistavení vozu je nutné doklady zaslat nejpozději 3 hodiny před zapůjčením na email: …………… jinak nebude vozidlo přistaveno! Kopie dokladů budou na místě přistavení porovnány s originály dokladů!

 

Požadované doklady pro fyzickou osobu i právnickou osobu:

  • Kopie platného občanského průkazu (případně platného pasu)
  • Kopie platného řidičského průkazu

 

Požadované doklady pro cizince:

  • Kopie platného pasu, neakceptujeme jiný průkaz totožnosti
  • Kopie platného řidičského průkazu
  • Povolení k pobytu v ČR

 

Platba:

 

Platba pronájmu vozidla probíhá: 

  • hotově při předání vozu: klient uhradí pronájem v hotovosti při předání vozidla
  • bankovním převodem: platba bankovním převodem probíhá předem, tedy částka za pronájem vozu musí být připsána na náš účet nejpozději den před samotným pronájmem vozidla.

 

Cena nájmu:

 

Cena nájmu je stanovena ve smlouvě v podobě denního limitu, který činí 350km. Pokud je tento limit překročen, je každý další najetý kilometr účtován 3Kč + DPH. Po dohodě může být ve smlouvě stanoven měsíční limit, který činí 10.000km. Překročení tohoto limitu je účtováno stejně jako u limitu denního. 

 

Nájemní smlouva:

 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Nájemní smlouva zaniká uplynutím sjednané nájemní doby. Dobu pronájmu lze prodloužit nejpozději však do 24 hodin před uplynutím doby, za kterou byla nájemní smlouva původně sjednána a pronajímatel toto prodloužení potvrdí. V takovém případě zůstanou klientovi zachovány všechny podmínky pronájmu vozidla, které byly sjednány.

Při předčasném vrácení vozidla bude skutečná doba pronájmu účtována podle přiloženého ceníku, ze zbytku nasmlouvané doby bude účtováno storno ve výši 30% z ceny (podle ceníku). 

Pokud je vozidlo pronajato  na delší období než jeden měsíc, je pronájem vozu do konce kalendářního měsíce splatný ihned při podpisu smlouvy a na další měsíc vždy k 1. daného měsíce.

Klient je povinen vrátit vozidlo včetně veškerého příslušenství, dokumentů a klíčů v době a místě uvedeném ve smlouvě a ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

Pronajímatel může okamžitě odstoupit od nájemní smlouvy v případě nezaplacení jakékoliv pohledávky nebo včasného nevrácení vozu a začít ihned činit kroky, které povedou k navrácení vozidla nebo zaplacení dlužné částky, a to včetně výjezdu zásahové skupiny, která tyto kroky provede bezprostředně na místě.

Pokud je nájemní smlouva podepsána dříve než je začátek pronájmu vozidla, pronajímatel zaručuje rezervaci vozu na den, kdy má začít doba pronájmu. Pokud klient tuto smlouvu vypoví před začátkem pronájmu nebo vozidlo nevyzvedne, bude mu pronájem účtován jako by vůz vyzvedl a užíval.

Klient je povinen oznámit pronajímateli změnu bydliště, společnosti nebo sídla společnosti, popřípadě jiné změny, které by mohly ovlivnit řádné plnění závazků z této nájemní smlouvy vyplývajících.

Klient bere na vědomí možnou změnu výše pronájmu vozidla vzhledem k nepředpokládaným změnám nákladů, zejména výše pojistného, silniční daně, atd.

 

Podmínky užívání  vozu:

 

Pronajímané vozidlo mohou užívat a řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Klient je povinen při provozu pronajímaného vozu dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku nebo zdraví. Klient se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané  v době pronájmu vozidla, a to do 15 dnů od doručení výzvy pronajímatelem. Klient nesmí řídit vůz po požití alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných látek, které mohou mít vliv na vnímání a schopnost reakce nebo takové osobě přenechat vůz k řízení. Nájemce hradí veškeré škody včetně ušlého zisku po dobu opravy vozidla, které vznikly řízením najatého vozu pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.  Klient se nesmí zúčastňovat s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí. Automobil je výhradně užíván na běžných pozemních komunikací. Jízda na veřejných či uzavřených okruzích není povolena. Porušení tohoto nařízení se trestá finanční pokutou v hodnotě 50.000,- Kč. Dále se nesmí vůz používat k tlačení nebo vlečení vozidel, přívěsů či jiných předmětů a provádět na vozidle jakékoliv změny a úpravy.

Klient je povinen zabezpečit vůz proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen                        po zaparkování nenechávat klíče, dokumenty a odnímatelný čelní panel radia ve vozidle a vůz řádně uzamknout.

Pronajímatel je oprávněn požadovat přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda je klient užívá řádným způsobem v souladu s podmínkami nájemní smlouvy.

Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě těch případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného užívání vozidla (poškození disků, pneumatik, škody na podvozku, …) nebo v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek této nájemní smlouvy či už klientem nebo osobami, kterým klient umožnil k vozu přístup.

Klient je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle během užívání projeví a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost klient nesplní, odpovídá za škody tím způsobené a ztrácí nároky, kterému jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat věc pro vady.

Porušení některé z těchto povinností je podstatným porušením nájemní smlouvy a činí klienta zodpovědným za vzniklé škody v plném rozsahu.

Při dlouhodobém pronájmu vozidla je klient povinen přistavit vůz jednou měsíčně ke kontrole technického stavu vozidla, případně umožnit jeho běžnou údržbu. Pokud doba servisních prací přesáhne 24 hodin, má klient nárok na náhradní vůz po dobu servisu. Pokud je v nájemní smlouvě určeno, že vozidlo musí být v servisu po ujetí určitých kilometrů nebo při určitém stavu tachometru, je klient povinen vůz přistavit ke kontrole, pokud tak neučiní, je odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne pronajímateli v souvislosti s nedodržením těchto podmínek užívání vozidla. Zároveň je povinen hradit ujeté kilometry nad měsíční limit za příplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

 

Pojištění:

 

Ve sjednané ceně je zahrnuto zákonné pojištění + havarijní pojištění pro ČR a ve státech EU a dálniční poplatek v ČR. 

V případě nehody z vlastního zavinění zaplatí řidič (nájemce) spoluúčast 20% z pořizovací ceny vozidla, minimálně však 20.000Kč. Nájemce je dále povinen uhradit pronajímateli veškeré oprávněné náklady či případně srážky pojišťovacího ústavu. V případě odcizení bude nájemci účtována spoluúčast 10% z pořizovací ceny vozidla. 

 

Nehoda, poškození a odcizení vozidla:

 

V případě dopravní nehody, poškození nebo odcizení vozu či jeho části (bez ohledu na to, zda je klient zavinil či nikoliv) je klient povinen přivolat POLICII, aby nehodu vyšetřila a o šetření, případně jeho výsledku, vydala klientovi potvrzení, které je klient povinen předat pronajímateli. Klient je povinen do 24 hodin oznámit pronajímateli každou škodní událost týkající se pronajatého vozidla, kde se vůz nachází a zajistit, aby klíče, dokumentace vztahující se k vozu byly neprodleně předány pronajímateli. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno před dalším poškozením nebo odcizením. V případě nehody je povinnost vypsat „Záznamový arch o dopravní nehodě“! Omezení v jízdě:

 

 Cesta do zahraničí může být uskutečněna pouze po vzájemné písemné dohodě pronajímatele s nájemcem                  při uzavírání smlouvy a nájmu dopravního prostředku. Pokud nájemce neohlásí výjezd do zahraničí pronajímateli, bude mu účtován standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 10.000Kč. Navíc budou případné servisní náklady převedeny na účet nájemce. 

Omezení v jízdě se mohou týkat výjezdu do zemí bývalé Jugoslávie (kromě Chorvatska, Slovinska), bývalého Sovětského svazu, Albánie.Přistavení a vyzvednutí vozidla:

 

Vozidlo určené k pronájmu bude připraveno k vyzvednutí v Dobříši i mimo Dobříš. Pokud se bude místo přistavení či vyzvednutí lišit, bude tato informace stanovena ve smlouvě o pronájmu. Změna vyzvednutí vozidla bude zpoplatněna dle platného ceníku půjčovny a množství najetých kilometrů. 

 

Pohonné hmoty:

 

Pohonné hmoty nejsou zahrnuty v ceně pronájmu vozu. Vozidla se vždy pronajímají s plnou nádrží a rovněž se i vracejí s plnou nádrží. Za nedotankování pohonných hmot bude klientovi účtován poplatek podle platného ceníku autopůjčovny.

 

Asistenční služba:

 

V ceně pronájmu vozidla je zahrnuta asistenční služba, která poskytuje silniční službu včetně mechanika, odtahovou službu a přistavení náhradního vozu do 24 hodin při nehodě Vámi nezaviněné. V případě nehody či závady Vámi zaviněné je asistenční služba účtována podle platného ceníku autopůjčovny.

 

Ochrana osobních údajů:

 

Klient potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient je srozuměn s tím, že údaje o jeho osobě, které od něj pronajímatel získal v souvislosti s uzavřením nájemní smlouvy, uchová v evidenci po dobu, po kterou to vyžadují obecně závazné právní předpisy a po kterou je to nezbytné pro ochranu zájmu pronajímatele, a že tyto údaje bude pronajímatel využívat výhradně pro zajišťování svých potřeb, zejména pro účely spravování nájemní smlouvy, nabízení dalších služeb, popřípadě vymáhání pohledávek po klientovi, přičemž uvedené služby mohou zajišťovat pro pronajímatele třetí osoby.

PODMÍNKY PRONÁJMU NÁŘADÍ 

1    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1    Nájemní řád se vztahuje na úpravu práv a povinností mezi pronajímatelem a nájemcem (dále společně „smluvní strany“) při pronájmu předmětu nájmu pronajímatelem nájemci na základě nájemní smlouvy (dále „smlouva“) dle§ 2316 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

1.2    Nájemní řád je nedílnou součástí smlouvy.

1.3    Odchylná ujednání ve smlouvě o nájmu mají přednost před zněním nájemního řádu.

2    NÁJEMNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1    Sazba a výše nájemného a způsob jeho úhrady je stanovena ve smlouvě. Vrátí-li nájemce předmět nájmu či některého půjčeného příslušenství opotřebený nad míru přiměřenou, má pronajímatel nárok účtovat nájemci nadměrné opotřebení.

2.2    Nájemce platí nájemné, po celou dobu užívání předmětu nájmu až do doby ukončení nájmu. Nájem je ukončen, pokud nájemce vrátí kompletní a nepoškozený předmět nájmu, nebo oznámí pronajímateli důvod, proč nemůže předmět nájmu užívat a zároveň podpisem potvrdí škodní protokol a odsouhlasí způsobenou škodu. Za tyto důvody se považuje především poškození, či zničení předmětu nájmu, anebo ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu; stejně tak platí nájemné, dokud je v prodlení s vrácením předmětu nájmu. V případě odcizení předmětu nájmu je nájemce povinen doložit odcizení pronajímateli protokolem vydaným Policií ČR.

2.3    Nájemce zaplatí nájemné po skončení nájmu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem. Je-li však nájem ujednán na dobu delší než jeden měsíc, platí se nájemné měsíčně pozadu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem, a to do 10-ti dnů od vystavení daňového dokladu, v hotovosti nebo bezhotovostně.

2.4    Pronajímatel má právo požadovat předložení 2 platných dokladů totožnosti nájemce. Bez jejich předložení má pronajímatel právo odmítnout uskutečnit jakékoli právní jednání.

2.5    V případě prodlení s placením nájemného má pronajímatel právo požadovat (i) úrok z prodlení ve výši 15 % p.a. z dlužné částky, (ii) smluvní pokutu ve výši 6 % z dlužné částky, a to za každý i jen započatý měsíc

prodlení a (iii) paušální náhradu nákladů spojených s vymáháním dlužné částky, se kterým je nájemce v prodlení, a to ve výši 11 % z vymáhané dlužné částky.

2.6    V případě, že nájemce bude po splatnosti s úhradou dlužné částky na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného pronajímatelem o více než 30 dní, je pronajímatel oprávněn zkrátit splatnost faktur nájemce (a to i již vystavených) na 3 dny a/nebo požadovat kauci. V případě již vystavených faktur tak pronajímatel učiní písemným sdělením odeslaným nájemci.

3    KAUCE

3.1    Bylo-li tak sjednáno ve smlouvě, nájemce zaplatí pronajímateli kauci (peněžitou jistotu), nejpozději při uzavření smlouvy, ve výši stanovené ve smlouvě. 

3.2    Kauce zajišťuje zaplacení budoucího nájemného a splnění jiných povinností nájemce vyplývajících z nájmu.

3.3    Při skončení nájmu pronajímatel vrátí kauci nájemci, nebo může být kauce započtena proti: úhradě nájemného, náhradě případného poškození, zničení, ztrátě či odcizení předmětu nájmu, úhradě poplatků z prodlení a jakýchkoliv dalších závazků nájemce vůči pronajímateli. Kauce může být využita k úhradě pohledávky vůči nájemci z jiné obchodní činnosti (servis, nebo další divize). Nájemce nemá právo na úroky z kauce.

4    DOBA A SKONČENÍ NÁJMU

4.1    Nájem předmětu nájmu je ujednán na dobu určitou uvedenou ve smlouvě. Nájem je ukončen vrácením nářadí, nebo podpisem škodného protokolu a odsouhlasením způsobené škody.

4.2    Při skončení nájmu odevzdá nájemce pronajímateli předmět nájmu včetně jeho obalu a příslušenství na adrese provozovny pronajímatele uvedené ve smlouvě, a v takovém stavu, v jakém byl v době, kdy ho převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení pří řádném užívání a zbavený nečistot vzniklých při používání předmětu nájmu. Místo předání či vyzvednutí se může lišit na základě dohody uvedené ve smlouvě. Pokud nájemce nebude mít možnost si daný předmět vyzvednout, lze mu pronajmutý předmět dopravit. Tato služba bude účtována dle najetých kilometrů a náročnosti dopravy. Tyto poplatky budou stanoveny ve smlouvě. 

V případě vrácení znečištěného předmětu nájmu má pronajímatel právo požadovat po nájemci zaplacení paušálního poplatku ve výši 150,-Kč + DPH.

4.3    Nájemce má právo nájem kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.

4.4    Porušuje-li smluvní strana zvlášť závažným způsobem své povinnosti, a tím působí značnou újmu druhé smluvní straně, má dotčená smluvní strana právo vypovědět nájem bez výpovědní doby.

4.5    Užívá-li nájemce předmět nájmu takovým způsobem, že se opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo že hrozí zničení předmětu nájmu, vyzve ho pronajímatel, aby předmět nájmu užíval řádně, dá mu přiměřenou lhůtu k nápravě a upozorní jej na možné následky neuposlechnutí výzvy. Neuposlechne-li nájemce výzvy, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby. Hrozí-li však v případě uvedeném v první větě naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo nájem vypovědět bez výpovědní doby, aniž nájemce vyzval k nápravě.

4.6    Pronajímatel má právo kdykoliv vypovědět smlouvu bez výpovědní doby, nezaplatí-li nájemce nájemné ve lhůtě splatnosti, nebo jinak poruší ustanovení nájemního řádu.

4.7    Pronajímatel má právo vypovědět smlouvu z důvodu změny vlastníka předmětu nájmu. Musí tak učinit nejpozději do tří měsíců poté, co se dozvěděl nebo musel dozvědět, kdo je nájemcem. Výpovědní doba činí jeden měsíc.

5    PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

5.1    Pronajímatel přenechává předmět nájmu nájemci tak, aby ho mohl užívat k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému.

5.2    Pronajímatel bude udržovat předmět nájmu v takovém stavu, aby mohl sloužit tomu užívání, pro které byl pronajat.

5.3    Pronajímatel zajistí nájemci nerušené užívání předmětu nájmu po dobu nájmu.

5.4    Pronajímatel neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy smluvní strany věděly a která nebrání užívání předmětu nájmu.

5.5    Pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na předmětu nájmu nebo v něm, což se vztahuje také na přístroje převzaté ve středisku SERVIS.

5.6    Povinnost k náhradě škody způsobené pronajímatelem nájemci v souvislosti s nájmem se omezuje tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající nájemnému, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné     škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je nájemce povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané.

5.7    Na základě snížené důvěryhodnosti zákazníka (např. zjištění exekuce), si pronajímatel vyhrazuje právo navýšit kauci.

5.8    Pronajímatel má právo na základě svého uvážení odmítnout poskytnutí služby v případě, že vyhodnotil, že by mohl být poskytnutím služby ohrožen jeho majetek.

5.9    Pronajímatel má právo nájem kdykoliv vypovědět. Výpovědní doba je desetidenní.

5.10    V případě, že nájemce předmět nájmu nevrátí do 10-ti dní od odeslání „Výzvy k vrání nářadí“, má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty az do výše 100 násobku denního nájemného za každý i jen započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti.

6    PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

6.1    Nájemce je povinen užívat předmět nájmu jako řádný hospodář k ujednanému účelu, nebo není-li ujednán, k účelu obvyklému, a platit nájemné.

6.2    Nájemce nahradí pronajímateli poškození, odcizení, ztrátu nebo zničení předmětu nájmu. Nájemce je odpovědný za škodu zjištěnou při vrácení stroje i za poškození zjištěné následně servisem bez zbytečného odkladu.

6.3    Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce zřídit třetí osobě k předmětu nájmu užívací právo (podnájem). Zřídí-li nájemce třetí osobě užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, považuje

se to za hrubé porušení nájemcových povinností způsobující pronajímateli vážnější újmu. Umožní-li nájemce užívat předmět nájmu třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako kdyby předmět nájmu užíval sám. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 25 % z pořizovací ceny předmětu nájmu.

6.4    Bez předchozího souhlasu pronajímatele nemůže nájemce provést změnu předmětu nájmu. Provede-li nájemce změnu předmětu nájmu bez souhlasu pronajímatele, uvede předmět nájmu do původního stavu, jakmile o to     pronajímatel požádá, nejpozději však při skončení nájmu. Neuvede-li nájemce na žádost pronajímatele předmět nájmu do původního stavu, může pronajímatel nájem vypovědět bez výpovědní doby.

6.5    Nájemce se zavazuje:

– seznámit se před prvním použitím s provozními podmínkami a návodem k obsluze předmětu nájmu, v případě neporozumění výkladu si vyžádat informace od pronajímatele, návody jsou k dispozici rovněž na pujcovnaplus.cz

– přísně dbát pokynů a doporučení výrobce předmětu nájmu a pronajímatele;

– předmět nájmu užívat dle návodu k obsluze a pokynů přiměřeně jeho povaze a chránit jej před poškozením, ztrátou či zničením;

– svěřit obsluhu předmětu nájmu, u kterého je třeba zvláštní povolení, přezkoušení či osvědčení pouze osobám způsobilým, zaškoleným a oprávněným;

– provádět na vlastní náklady běžnou údržbu i mazání předmětu nájmu dle doporučení výrobce předmětu nájmu;

– v případě, že doba nájmu je delší než devadesát dní, nájemce zajistí na vlastní náklady předepsané revize. Pokud tak neučiní, odpovídá za újmu z toho vzniklou;

– bez zbytečného odkladu k žádosti pronajímatele umožnit jeho pracovníkům přístup k předmětu nájmu za účelem provedení kontroly předmětu nájmu, příp. provedení servisní prohlídky nebo opravy;

– oznámit pronajímateli poškození, odcizení, ztrátu či zničení předmětu nájmu ihned poté, co se tak stane. V případě porušení této povinnosti má pronajímatel právo po nájemci požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100 násobku denního nájemného za každý i jen započatý den prodlení se splněním předmětné povinnosti. Stejnou smluvní pokutu má pronajímatel právo po nájemci požadovat v případě, že pronajímatel nebude schopen opakovaně (více než dvakrát) zastihnout nájemce na kontaktech uvedených v databázi pronajímatele (adresa, telefon, e-mail);

– při práci a užívání předmětu nájmu dbát na zásady ochrany, bezpečnosti zdraví a životního prostředí.

6.6    V případě, že nájemce předmět nájmu včas nevrátí, souhlasí s tím, že pronajímatel je oprávněn předmět nájmu na náklady nájemce převzít v místě, kde se nachází. Zrušení objednávky se řídí storno podmínkami na pujcovnaplus.cz.

7    POVINNOSTI NÁJEMCE U SPECIÁLNÍCH STROJŮ (ZAŘÍZENÍ)

7.1   Kategorii předmětu nájmu – speciální stroj (zařízení) stanovuje pronajímatel ve smlouvě. Tento čl. 7 se vztahuje pouze na předmět nájmu označený ve smlouvě jako speciální stroj (zařízení).

7.2    Nájemce uvede do smlouvy stanoviště (místo) nasazení stroje (zařízení). Přemisťování stroje (zařízení) do okruhu 5 km od tohoto stanoviště je povoleno bez oznámení pronajímateli. Přemístění nad 5 km nájemce oznámí pronajímateli formou zaslání SMS na tel. XXX YYY ZZZ. Přemístění stroje (zařízení) mimo území České republiky je možné pouze s písemným předchozím souhlasem pronajímatele. Při porušení tohoto ustanovení a při neumožnění přístupu pronajímatele k pronajatému stroji (zařízení), bude toto považováno za odcizení a bude přivolána Policie České republiky, popřípadě jiné bezpečnostní složky. Veškeré výjezdy a úkony spojené se zajištěním stroje (zařízení) hradí nájemce v plné výši.

7.3    Nájemce uvede do smlouvy jméno a komunikační spojení na svého odpovědného pracovníka, který je pověřen dozorem nad strojem (zařízením). Tento pracovník vždy zná současný technický stav stroje (zařízení), přesné místo nasazení stroje (zařízení) včetně komunikačního spojení s obsluhou a tyto informace na požádání sdělí pronajímateli.

7.4    Nájemci není povoleno přetěžovat stroj (zařízení) nad rozsah povolených technických parametrů a upravovat jeho exteriér nebo interiér. V případě nedodržení těchto zákazů nájemce hradí náklady na opravu stroje (zařízení) a jeho uvedení do původního stavu v plné výši.

8    ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI NÁJEMCE PŘI ÚDRŽBĚ A SERVISU PŘEDMĚTU NÁJMU

8.1    U vibračního pěchu nebo vibrační desky nájemce po každých třech hodinách práce vyčistí vzduchový filtr u stroje (dle návodu k obsluze).

8.2    U motorových a elektrických řetězových pil nájemce zkontroluje a dolije olej na mazání řetězu (dle návodu k obsluze).

8.3    Pokud u elektrických kladiv začne svítit červená kontrolka (označující servis), nájemce ukončí práci se strojem a obrátí se na pronajímatele, v jehož provozovně mu bude stroj vyměněn.

8.4    Při poškození elektrického nářadí nájemce nesmí v žádném případě provádět opravy či úpravy na tomto nářadí.

8.5    Pokud nájemce do motorového stroje použije pohonné hmoty vlastní (neodebrané od pronajímatele) odpovídá za správný výběr pohonných hmot.

8.6    U motorových strojů nájemce zkontroluje před započetím práce úbytek motorového oleje a popřípadě ho doplní (dle návodu k obsluze).

8.7    Montáž lešení musí provádět vlastník platného průkazu lešenáře.

9    ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELSKÉ SMLOUVY

9.1    Ustanovení tohoto článku NŘ se použijí na smlouvy, které pronajímatel uzavírá s nájemcem, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku (dále „spotřebitelské smlouvy“) a na závazky z nich vzniklé.

9.2    Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena osobně, bez použití prostředků komunikace na dálku a to za současné fyzické přítomnosti smluvních stran v prostorách provozovny pronajímatele.

9.3    Smluvní strany prohlašují, že nájemce oslovil pronajímatele k uzavření smlouvy v jeho provozovně.

9.4    Nájemce prohlašuje, že veškerá sdělení pronajímatele vůči nájemci byla učiněna jasně a srozumitelně a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

9.5    Pronajímatel se zavazuje činit veškerá budoucí sdělení vůči nájemci jasným a srozumitelným způsobem a to v jazyce, ve kterém je uzavřena smlouva.

9.6    Pronajímatel tímto informuje nájemce že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských je Česká obchodní inspekce. Internetová stránka tohoto subjektu je www.coi.czext

10    SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

10.1    Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou formu. Nestanoví-li smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy, je-li učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu ukončit.

10.2    Sjednanou smluvní pokutou není dotčeno právo pronajímatele na náhradu újmy, a to v celém jejím rozsahu.

10.3    Pronajímatel prohlašuje, že je správcem osobních údajů, registrovaný Úřadem pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, pod registračním číslem 00027518/001. Osvědčení je vydáno na základě § 16 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a je k nahlédnutí na adrese provozovny pronajímatele.

10.4    Otázky neupravené ve smlouvě se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

10.5    Veškeré spory, které by mohly mezi smluvními stranami vzniknout, budou řešeny především smírnou cestou. Pokud se tyto spory nepodaří vyřešit smírnou cestou i přes vynaložení veškerého úsilí na obou stranách budou rozhodnuty s konečnou platností příslušným soudem České republiky v Praze. Sjednává se výlučná pravomoc soudů České republiky k řízení o sporech podle smlouvy. Výlohy smluvních stran budou hrazeny tou spornou stranou, která ve sporu podlehne.

POUČENÍ O PRÁVECH NÁJEMCE

Pronajímatel (dále jako „Správce“) zpracovává všechny údaje v rozsahu uvedeném v „Zásadách o zpracování osobních údajů zákazníků“ nebo „Objednávce nářadí a stav mechanizace“ a pro účely plnění práv a povinností plynoucích z nájemní smlouvy, jejíž stranou je nájemce jako subjekt údajů, a to po dobu trvání oprávněných zájmů Správce a promlčecích lhůt, v ostatních případech po dobu 10-ti let od ukončení smluvního vztahu. V případě sporu či nesplacení pohledávky uděluje Nájemce souhlas s uvedením svých údajů a výše svých závazků na webu Správce. Správce se zavazuje osobní údaje nájemce nepředávat třetím osobám mimo smluvních partnerů Správce, jakožto oprávněných zpracovatelů poskytujících Správci služby v rámci výkonu jeho činnosti.

Nájemce svým podpisem potvrzuje, že byl Správcem poučen o právech a povinnostech dle čl. 15-22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k osobním údajům a právu na opravu nesprávných či neaktuálních údajů, právu být informován, které konkrétní osobní údaje jsou o něm zpracovány a v jakém rozsahu. Správce je na základě žádosti povinen prokázat, že zpracování poskytnutých osobních údajů probíhá pro výše uvedený účel a pokud bude mít nájemce za to, že Správce zpracovává jeho osobní údaje protiprávně, může žádat od Správce vysvětlení a nápravu včetně, nikoliv však výhradně, doplnění, opravy, omezení zpracování nebo likvidace (výmazu) osobních údajů.

Nájemce byl seznámen se „Zásadami o zpracování osobních údajů zákazníků“ a je si  vědom toho, že u Správce může kdykoliv podat námitku proti zpracování osobních údajů a stížnost k dozorovému úřadu.  Nájemce může uplatnit svá práva na adrese sekretariat@pujcovanaplus.cz nebo písemně na adrese provozovny Správce.

Máte dotaz ?

Pokud potřebujete něco vysvětlit nebo máte dotaz k našim obchodním podmínkám, tak nás prosím kontaktujte.

Start typing and press Enter to search

Rezervační košík

Žádné produkty v košíku.